Otwarcie remizy OSP w Drezdenku

W dniu 22 czerwca 2019 r. w Drezdenku odbył się uroczysty apel przekazania nowo wybudowanej remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku oraz nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąpinie.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Prezes Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP województwa lubuskiego dh Edward Fedko, Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Janusz Drozda, Wice-prezes Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP województwa lubuskiego dh Lech Cabel, Starosta strzelecko –drezdenecki Bogusław Kierus, Komendant Powiatowy PSP bryg Tomasz Górniak Z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Maciej Gabara, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku podkom. Marcin Staszkiewicz, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Dariusz Woźniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin Edward Buśko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Smolarz Andrzej Jeżyk, Proboszcz Parafii Drezdenko Zdzisław Palus, Proboszcz Parafii Rąpin Stanisław Nalbach, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni Rady Miejskiej w Drezdenku, Komendanci Gminny OSP z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego, Prezesi OSP z terenu gminy Drezdenko, druhny i druhowie OSP i inni zaproszeni goście.

Uroczystość przyciągnęła również rzeszę mieszkańców gminy Drezdenko i sympatyków pożarnictwa. Po ceremonii poświęcenia i przekazania sztandaru dla jednostki OSP Rąpin nastąpiło wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Drezdenko. Kulminacyjnym momentem uroczystości było poświęcenie i przecięcie wstęgi oraz uroczyste otwarcie nowego obiektu, którego dokonali zaproszeni goście na czele z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.

Nowy budynek został sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

Oddana do użytku remiza posiada 6 stanowisk garażowych, wieżę do suszenia węży strażackich oraz minimalne zaplecze sanitarne wraz z szatnią i sprężarkownią do ładowania aparatów oddechowych.

Po uroczystym apelu zaproszeni goście i mieszkańcy Drezdenka zostali zaproszeni na zwiedzanie obiektu i poczęstunek.