Sekcja organizacyjno – kadrowa

Starszy inspektor: asp. mgr Karolina Kordyńska

Tel. (095) 76 39 672
tel. (095) 76 39 650
fax. (095) 76 39 660/670
kordynska@straz.strzelce.pl

 

Starszy inspektor: mgr Kinga Sikora

Tel. (095) 76 39 671
fax. (095) 76 39 670
sekretariat@straz.strzelce.pl

 

Do zadań Sekcji organizacyjno- kadrowej należy w szczególności:

1. W zakresie spraw kadrowych:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • kontrola merytoryczna list płac sporządzonych praz Sekcję ds. finansów;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

2. W zakresie spraw organizacyjnych:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej oraz sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem zakresów dla pozostałych pracowników;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
  w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • prowadzenie gospodarki pieczęciami i stemplami w komendzie powiatowej;

3. W zakresie archiwizacji:

 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.