Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

Kierownik sekcji: st. kpt. mgr inż. Michalina Borgosz

Tel. (095) 76 39 676
Tel. (095) 76 39 650
fax. (095) 76 39 660
borgosz@straz.strzelce.pl

Młodszy technik: st. sekc. mgr Jarosław Czyrniański

tel. (095) 76 39 677
tel. (095) 76 39 650
fax (095) 76 39 660
pt@straz.strzelce.pl

 

Do zadań Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:

1. w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie
  i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie  wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej  strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z Dowódcą JRG priorytetów w tym zakresie;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym

2. w zakresie spraw technicznych:

 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń oraz instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

3. w zakresie ochrony informacji niejawnych:

 • realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie
  o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
 • zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych i przechowywanych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie;
 • pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych.