Sekcja ds. finansów

Główny Księgowy: mł. bryg. mgr Aleksandra Bielska

tel. (095) 7639 673
tel. (095)76 39 650
fax  (095) 76 39 660
bielska@straz.strzelce.pl

 

Starszy inspektor: mgr Katarzyna Jóźwiak-Garczewska

tel. (095) 7639 674
tel. (095)76 39 650
fax  (095) 76 39 660
jozwiakgarczewska@straz.strzelce.pl

 

Do zadań Sekcji ds. finansów należy w szczególności:

 • opracowywanie materiałów do projektu budżetu komendy powiatowej;
 • opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetowych komendy;
 • opracowywanie umów lub porozumień zawieranych w ramach Funduszu Wsparcia oraz rozliczanie środków pozyskanych na podstawie umów
  lub porozumień;
 • określenie zasad ewidencji magazynowej i rozliczania rzeczowych składników majątku obrotowego;
 • ewidencja syntetyczna składników majątkowych i umorzeń oraz analityczna składników majątkowych przyjętych w użytkowanie z KW PSP;
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • sporządzanie list płac, które podlegają kontroli merytorycznej przez stanowisko ds. kadr, a następnie są zatwierdzane przez głównego księgowego i kierownika jednostki;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie
   z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, funduszy specjalnego przeznaczenia i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej’;
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, funduszy specjalnego przeznaczenia i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej
  i z innych źródeł;
 • w komendzie powiatowej nie jest prowadzona gospodarka kasowa;
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania  komendy powiatowej;
 • prowadzenie obsługi socjalnej funkcjonariuszy;
 • prowadzenie gospodarki funduszu specjalnego przeznaczenia;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku Komendy Powiatowej;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;