Jednostka ratowniczo-gaśnicza

Dowódca JRG: st. kpt. mgr Dominik Banaszek

tel. (095) 76 39 666
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

banaszek@straz.strzelce.pl

Z-ca Dowódcy JRG: kpt. mgr inż. Mariusz Fabiański

tel. (095) 76 39 667
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

fabianski@straz.strzelce.pl

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby za szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego oraz rocznego sprawdzianu wiedzy i umiejętności zawodowych podległych funkcjonariuszy;
 • udział w aktualizacji:
  • stanu gotowości operacyjnej,
  • procedur ratowniczych,
  • dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniach analiz z działań ratowniczych;
 • bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów;